Απόσπασμα νησιώτικου γάμου

Απόπσπασμα νησιώτικου γάμου.